Výroky II.

Povzbudivé výroky z prorocké knihy Jeremiáš  – II.část

 Pro čtenáře knihy Jeremiáš jsem vybral několik krásných a povzbuzujících výroků.

 

Jer.35,16. V oněch dnech bude Juda zachráněn a Jeruzalém bude bydlet v bezpečí. Toto je jméno, jímž ho budou nazývat: Hospodin je naše spravedlnost.

Jer.15,16. Byla nalezena tvá slova a snědl jsem je. Tvé slovo mi bylo k jásotu a k radosti mého srdce, protože mě nazývá tvým jménem, Hospodine, Bože zástupů.

Jer.17,14. Uzdrav mě, Hospodine, a budu uzdraven, zachraň mě a budu zachráněn, protože ty jsi má chvála.

Jer.10,6. Není nikdo jako ty, Hospodine. Jsi velký, velké a mocné je tvé jméno.

Jer.10,7. Kdo by se tě nebál, králi národů, protože tobě to náleží. Vždyť mezi všemi mudrci národů a ve všech jejich královstvích není nikdo jako ty.

 Jer.10,12. Svou silou Hospodin učinil zemi, svou moudrostí založil svět a svou rozumností roztáhl nebesa.

Jer.10,24. Naprav mě, Hospodine, jen podle práva, ne ve svém hněvu, jinak mě vyhladíš.

Jer.11,20. Hospodine zástupů, který soudíš spravedlivě, který zkoumáš ledví i srdce,…

Jer.26,13. Nyní dejte do pořádku své cesty a své činy a uposlechněte Hospodina, svého Boha

Jer.20,9. Řekl jsem si: Už ho nebudu připomínat, ani mluvit v jeho jménu, ale jeho slovo se stalo v mém srdci jakoby planoucím ohněm zadržovaným v mých kostech. Namáhal jsem se ho v sobě zadržet, ale nedokážu to.

Jer.20,12. Hospodine zástupů,který zkoumáš spravedlivého a vidíš ledví i srdce …

Jer.12,3. Ty, Hospodine, mě znáš, vidíš mě a zkoumáš mé srdce, že je s tebou.

Jer.13,15. Slyšte a poslouchejte, nepovyšujte se, protože Hospodin promluvil.

Jer.13,16. Vzdejte slávu Hospodinu, svému Bohu

Jer.23,5. Hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy vzbudím Davidovi spravedlivý Výhonek. Bude kralovat jako král, jednat rozumně a vykonávat v zemi právo a spravedlnost.

Jer.23,6. Toto bude jeho jméno, kterým ho budou nazývat: Hospodin je naše spravedlnost.

Jer.31,7. Neboť toto praví Hospodin: Volejte s radostí nad Jákobem, křičte nad předním z národů. Zvěstujte, chvalte a říkejte: Hospodin zachránil svůj lid, ostatek Izraele.

Jer.31,18. Přiveď mě zpět a navrátím se, protože ty, Hospodine, jsi můj Bůh.

Jer.33,10b  bude znovu slyšet  11 hlas jásotu a hlas radosti, hlas ženicha a hlas nevěsty, hlas těch, kteří říkají: Vzdejte chválu Hospodinu zástupů, protože Hospodin je dobrý, protože jeho milosrdenství je navěky, když přinášejí do Hospodinova domu oběť díků. Změním totiž úděl této země jako na počátku, praví Hospodin.

 

Citace podle ČSP sestavil Zdeněk Soviš st.

 

Stáhnout “Výroky Jeremiáš II.doc”

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *