Sbor Bystřice | Úvodník ke studiu Jeremiáše
13052
post-template-default,single,single-post,postid-13052,single-format-standard,eltd-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,moose | shared by vestathemes.com-ver-2.2, vertical_menu_with_scroll,transparent_content,blog_installed,enable_full_screen_sections_on_small_screens,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive,elementor-default
 

Úvodník ke studiu Jeremiáše

Milí studenti a příznivci sobotní školy,

chtěl bych Vás všechny přivítat při probírání našeho nového tématu ve čtvrtém čtvrtletí 2015, kterým nás opět bude provázet „Průvodce studiem Bible“. Svoji pozornost budeme věnovat prorocké knize Jeremjáš. Jeremjáš se v našich biblích řadí mezi tzv. velké proroky; v hebrejské bibli má své místo mezi tzv. proroky zadními.

Prorok Jeremjáš se narodil přibližně v letech 647-645 př.Kr.; a to ve městě Anatót asi 4 km sv. od Jeruzaléma. Pocházel z vysoce postaveného kněžského rodu. Jméno Jeremjáš nebo také Jeremiáš či Jirmejáhú, má význam „Vyvyšuje Hospodin“. Svoji prorockou službu Jeremjáš vykonával v letech  627-580 př.Kr. Povolání k prorockému úřadu zažil jako mladý muž mezi 18-20 lety.

Jeremjáš působil v pohnutých dobách úpadku Asýrie a vzestupu babylonského impéria. Judsko rychle prošlo krátkými údobími nezávislosti a poddanství napřed Egyptu a potom Babylónu. Jeremjášovo prorocké působení se zprvu odehrává na pozadí vlády Jóšijášových tří synů a vnuka, posledních čtyř vládců v Judsku. Nezávislost národa skončila a Jeremjáš bude svědkem zničení města Jeruzaléma a chrámu.

Předchůdci proroka Jeremjáše v prorocké službě byli Nahum 640 př.Kr.; Abakuk a Sofoniáš 630; současníky byli prorok Daniel 603-530; Ezechiel 593-574 a  Abdiáš 587 př.Kr.

V ranných letech Jeremjáše se končila vláda krále Manassese a Amona.

Velký vliv na Jeremjáše a obyvatele Jeruzaléma a Judska měla náboženská reforma, kterou provedl král Joziáš v r. 622 poté, co byla nalezena „kniha zákona“ a to části knihy „Deuteronomium“ 30-32.kapitoly.

Jeremjáš byl autorem větší části knihy Jeremjáš. Vlastní sepsání provedl jeho písař Báruch, viz. Jer.36,4.27.28.32. Báruch pocházel z vybrané Judské rodiny. Jeho bratr byl ubytovacím důstojníkem Sedechiášovým, který odešel s králem do Babylóna. Závěrečná kapitola této knihy (kap.52) obsahuje historické shrnutí, či dodatek; byla pravděpodobně napsána někým jiným; neboť kap.51,64 končí slovy „Až potud slova Jeremjášova“.

Kniha Jeremjášova pozoruhodně odhaluje bohatou osobnost Jeremjášovu; např. 11,18-23  12,1-5  15,10-18  17,14-18  18,18-23  20,7-18;  1,4-10  6,11  8,21  9,1. Tyto oddíly nám podávají duchovní životopis tohoto Božího muže. Jeremjáš byl od přirozenosti plachý a nenápadný člověk a často zápasil s velkými vnitřními rozpory.  Ale v Boží síle si vypěstoval duchovní odvahu, která z něho učinila jednoho z největších proroků. Ze života a činnosti Jeremjášovy můžeme poznat více, než ze života a působení pisatelů jiných prorockých knih.

Jeremjáš působil nejen v Jeruzalémě, ale také kázal v městech Judských. Jer.11,6. Vrátil se do Anatót, svého rodiště, kde mu usilovali o život. Potom odešel do Jeruzaléma. Jeremjáš předpověděl zničení chrámu v Jeruzalémě, ale také blížící se babylonské zajetí a pád města Jeruzaléma a celé Judy. Ovšem nemuselo by k tomu dojít. Bůh v mnoha poselstvích skrze proroka Jeremjáše volal lid a krále k pokání, ukazoval svoji lásku a ochotu se slitovat a volal k nápravě. Kniha Jeremjášova je plná zaslíbení a povzbuzení a ukazuje, jak Bůh trpěl, když lid se k němu i s vládci nechtěl vrátit a nevěřil v Jeho poselství. Věrný byl jen ostatek. Jeremjáš byl několikrát vězněn a po zavraždění místodržitele Godoliáše byl nakonec odveden do Egypta, kde také zemřel.

Jeremjáš má také výhledy na příchod Mesiáše, který přijde a má řadu myšlenek, které jsou zakomponovány i v apokalyptické knize „Zjevení“ apoštola Jana, a mnohé se naplní v naší době konce.

Život a působení proroka Jeremjáše je velmi působivě zpracován v knize „Proroci a králové“ od E.G.Whiteové (PK 407-476 orig.str.).

Vzhledem k tomu, že kniha Jeremjáše není psána chronologicky, tak přikládám v příloze přibližnou chronologii knihy Jeremjáše i s dalšími doplňujícími údaji. Tato chronologie má dvě části. První část ukazuje ve vybraných kapitolách, jak je kniha napsaná a druhá část dává návod, jak by se celá kniha měla číst chronologicky, aby z toho měl čtenář větší osobní užitek.

Přeji Vám všem čtenářům i studentům prorocké knihy Jeremjáše hluboký osobní a duchovní zážitek

br. Zdeněk Soviš st.

 

Stáhnout “Úvodník k Jeremiáši.doc”

AUTHOR: Zdeněk Soviš st.

Bratr ze sboru Brno-Střední. Vytváří a sestavuje studijní materiály nejen k aktuálně probíranému tématu v sobotní škole. Také píše různé články, které již nějaký čas publikuje na webu Brno-Střední. Nyní přispívá i na náš web a tak i my máme možnost nahlédnout do jeho tvorby. Email:zdeneksovis@seznam.cz

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.