Podrobný obsah Jeremiáše

 PROROCTVÍ  JEREMIÁŠE  PROROKA  –  OBSAH     4BC  CASD  349-353

I. POVOLÁNÍ  A  POVĚŘENÍ  PROROKA  1,1-19.

 1. Totožnost proroka  1,1-3.
 2. Povolání Jeremiáše  1,4-6.
 3. Udělení autority 1,7-10.
 4. Vidění o mandlovém prutu  1,11.12.
 5. Vidění o vroucím hrnci  1,13-16.
 6. Pověření proroka a slib o ochraně  1,17-19.

II. PROROCTVÍ  TÝKAJÍCÍ  SE  JUDY  A  JERUZALÉMA  2,1 – 35,19.

 1. Popis a udání zla v Judstvu  2,1-37.
  1. Judova nevděčnost a nevěrnost za Hospodinovu lásku  2,1-13.
  2. Judův hřích a neústupnost  2,14-28.
  3. Juda se neučí z Božího napravování v minulosti  2,29-37.
 2.   Pozvání k nevěrnému lidu Izraelskému  3,1 – 4,4.
  1. Jeho hanebná nevěrnost a ztracené výsady  3,1-5.
  2. Judova vina přesahuje vinu deseti pokolení  3,6-11.
  3. Obnovené pozvání k oběma domům Izraelským, aby činili pokání a sliby o obnově  3,12-20.
  4. Modlitba vyznání pro Izraele  3,21-25.
  5. Žádost za opravdové obrácení srdce  4,1-4.
 3. Soud skrze vpád národa  4,5 – 6,30.
  1. Popis blížícího se nebezpečí  4,5-31.
  2. Příčiny hrozících soudů  5,1-31.
   1. všeobecná zkaženost způsobuje, že soud je nevyhnutelný  5,1-9
   2. nevěra v prorocká poselství a nesprávná důvěra v opevněná města  5,10-19.
   3. neústupnost, podvody a pověstná neposlušnost  5,20-31.
  3. Popis záhuby a její příčiny  6,1-30.
 4. Chrámová rozmluva  7,1 – 10,25.
  1. Judovo nestoudné modlářství a poskvrnění chrámu  7,1 – 8,3.
  2. Oznámení hrozného trestu za drzou bezbožnost lidu  8,4-22.
  3. Nářek nad proradností a klamem lidu a nad pohromami, které jsou toho důsledkem  9,1-26.
  4. Pošetilost modlářství  10,1-16.
  5. Vpád do Judstva a vyhnání jeho obyvatel  10,17-22.
  6. Jeremiášova vážná prosba za zmírnění trestu  10,23-25.
 5. Kázání smlouvy  11,1 – 13,27.
  1. Porušená smlouva  11,1-17.
  2. Reakce na Jeremiášovo kázání  11,18 – 12,6.
   1. spiknutí  mužů v Anatot proti němu  11,18-23.
   2. úklady ve vlastní rodině proroka  12,1-6.
  3. Potrestání a vykoupení  12,7-17.
  4. Pokárání pýchy Judy – vyvoleného lidu  13,1-27.
   1. symbolický projev o pásu a jeho výklad  13,1-11.
   2. symbolický projev o vinných nádobách a výklad  13,12-17.
   3. poselství králi a královně matce  13,18.19.
   4. nářek nad pohromou přicházející na Jeruzalém  13,20-27.
 6. Osobní zkušenosti proroka  14,1 – 16,9.
  1. Sucho – Jeremiášově přímluvě je odepřeno  14,1 – 15,9.
  2. Jeremiášův vnitřní konflikt  15,10-21.
  3. Jeremiášovi je zakázáno oženit se a účastnit se smutečních nebo slavnostních shromáždění  16,1-9.
 7.   Příčiny pohrom seslaných na Judu a poselství o útěše 16,10 – 17,18.
 8. Napomenutí o zachovávání soboty  17,19-27.
 9. Symboly zničení národa  18,1 – 19,13.
  1. Nádoba hrnčíře  18,1-23.
  2. Rozbitá nádoba hrnčíře  19,1-13.
 10. Jeremiáš je pronásledován  19,14 – 20,18.
  1. Jeremiáš je zbit a uvězněn Paschurem  19,14 – 20,6.
  2. Jeremiášův vnitřní konflikt  20,7-18.
 11. Zpráva o občanských a duchovních vůdcích Judy 21,1 – 24,10.
  1. Sedechiášova naléhavá žádost k Jeremiášovi a prorokovo oznámení o dobytí Jeruzaléma  21,1-14.
  2. Výzva ke královskému domu  22,1-9.
  3. Soudy nad královským domem  22,10 – 23,8.
   1. osud Joachaze  22,10-12.
   2. hříšné chování a osud Joakima  22,13-19.
   3. proroctví proti králům nad Judou  22,20-23.
   4. osud Jekoniáše (Joachina)  22,24-30.
   5. zaslíbení o obnově Izraele  23,1-8.
  4. Zpráva o falešných prorocích  23,9-40.
  5. Vidění o dvou košících fíků a jeho výklad  24,1-10.
 12. Oznámení soudů  25,1-38.
  1. Soud nad Judou -70 roků vyhnanství  25,1-14.
  2. Soud nad všemi národy  25,15-38.
 13. Spory o proroky a jejich proroctví 26,1 – 29,32.
  1. Spor ohledně zničení Jeruzaléma a chrámu  26,1-24.
   1. předpověď o pádu Jeruzaléma a zničení chrámu  26,1-6.
   2. žádost za Jeremiášovu smrt a jeho obrana  26,7-15.
   3. knížata a starší obhajují Jeremiáše  26,16-24.
  2. Spory ohledně babylonského břemene  27,1 – 28,17.
   1. výstraha národům, aby se nebouřili proti Babylonu  27,1-11.
   2. rada Sedechiášovi, aby se podrobil babylonskému jhu  27,12-22.
   3. spor s Chananiášem  28,1-17.
  3. Spor s falešnými proroky v Babyloně  29,1-32.
   1. Jeremiášův dopis vyhnancům  29,1-23.
   2. poselství proti falešnému proroku Semaiášovi  29,24-32.
 14. Proroctví o obrodě  30,1 – 33,26.
  1. Osvobození a obroda Izraele  30,1-24.
  2. Obroda a sjednocení obou domů v nové smlouvě  31,1-40.
   1. Izraelův podíl v nadcházející obrodě  31,1-22.
   2. Judův podíl v nadcházející obrodě  31,23-26.
   3. nová smlouva uzavřená s oběma domy  31,27-40.
  3. Koupě pole a jeho význam  32,1-44.
  4. Zaslíbení o slavné budoucnosti Izraele  33,1-26.
   1. obnovená zaslíbení o vyzdvižení Jeruzaléma za místo okrasy mezi národy. 33,1-13.
   2. zaslíbení o znovuzřízení královského a kněžského úřadu  33,14-26.
 15. Nevěrnost a potrestání Judy  34,1 – 35,19.
  1. Předpověď o osudu Jeruzaléma a Sedechiáše  34,1-7.
  2. Judův porušený slib víry – znovu zotročil svobodné muže  34,8-22.
  3. Naučení z věrnosti Rechabitských  35,1-19.

III.   ŽIVOTOPISNÁ  A  HISTORICKÁ  VYPRÁVĚNÍ                                     36,1 – 45,5.

 1. Události předcházející zpuštění Jeruzaléma  36,1 – 38,28.
  1. Sepsání Jeremiášových proroctví  36,1-32.
   1. Diktát prvního vydání  36,1-8.
   2. Báruch čte svitek v chrámovém nádvoří  36,9-19.
   3. spálení svitku Joakimem  36,20-26.
   4. výroba nového svitku  36,27-32.
  2. Uvěznění Jeremiáše  37,1 – 38,28.
   1. dočasné vyproštění z obležení  37,1-5.
   2. předpověď o návratu Kaldejských  37,6-10.
   3. Jeremiáš falešně obviněn a uvězněn  37,11-15.
   4. prorok v síni stráže  37,16-21.
   5. Jeremiáš uvržen do blátivé jámy  38,1-6.
   6. prorok zachráněn Ebedmelechem  38,7-13.
   7. Sedechiášova tajná rozmluva s Jeremiášem  38,14-23.
   8. prorok vězněn v síni stráže  38,24-28.
 2. Zajetí Judy  39,1-18.
  1. Dobytí Jerzaléma a osud Sedechiáše a lidu  39,1-10.
  2. Propuštění Jeremiáše  39,11-14.
  3. Zaslíbení Páně Ebedmelechovi  39,15-18.
 3.   Události po zpuštění Jeruzaléma   40,1 – 44,30.
  1. Propuštění Jeremiáše a jeho návrat ke Godoliášovi  40,1-6.
  2. Vladařství Godoliášovo  40,7-16.
  3. Vražda Godoliáše a její následky  41,1-18.
  4. Útěk do Egypta  42,1 – 43,13.
  5. Varování před modlářstvím v Egyptě  44,1-30.
 4. Hospodinovo zaslíbení Báruchovi   45,1-5.

IV. PROROCTVÍ OHLEDNĚ  JINÝCH  NÁRODŮ                                         46,1 – 51,64.

 1. Nadpis k poselstvím  46,1.
 2. Proroctví  týkající  se  Egypta  46,2-28.
  1. Porážka Necha II. v druhé bitvě u Karchemis  46,2-12.
  2. Předpověď Nabuchodonozorova vpádu do Egypta  46,13-26.
  3. Poselství útěchy pro Izraele  46,27.28.
 3. Proroctví  týkající  se  země  Filistinské  47,1-7.
 4. Proroctví  týkající  se  země  Moábské  48,1-47.
  1. Zkáza přicházející z města na město  48,1-10.
  2. Soud a jeho příčiny  48,11-30.
  3. Úplná zkáza Moába  48,31- 47.
 5. Proroctví  týkající  se   Amona  49,1-6.
 6. Proroctví  týkající  se  Edoma  49,7-22.
 7. Proroctví  týkající  se  Damašku  49,23-27.
 8. Proroctví  týkající  se  Cedar  a  Azoru  49,28-33.
 9. Proroctví  týkající  se  Elamu  49,34-39.
 10. Proroctví  týkající  se  Babylona  50,1 – 51,64.
  1. Pád Babylona a osvobození Izraele  50,1-20.
  2. Potrestání Babylona za jeho zločiny  50,21-28.
  3. Úplné zničení Babylona  50,29-40.
  4. Nástroje pádu Babylona  50,41 – 51,5.
  5. Výzva k Božímu lidu, aby utekl z Babylona a unikl tak jeho zkáze  51,6-14.
  6. Vyzdvižen rozdíl mezi Bohem a modlami  51,15-19.
  7. Izrael – kladivo Hospodinovo  51,20-26.
  8. Pád a zpuštění Babylona  51,27-37.
  9. Radost světa při pádu Babylona  51,38-49.
  10. Konečný popis pádu Babylona  51,50-58.
  11. Saraiáš a historie proroctví o Babyloně  51,59-64.

V. HISTORICKÝ  DODATEK                                                                            52,1-34.

 1. Úvod k dodatku  51,64b
 2. Konečné dobytí Jeruzaléma  52,1-11.
 3. Události spojené se zkázou Jeruzaléma  52,12-27.
  1. Zpuštění města a deportace lidu  52,12-16.
  2. Odnesení svatých nádob z chrámu  52,17-23.
  3. Poprava představitelů lidu  52,24-27.
 4. Prohlášení týkající se počtu zajatců  52,28-30.
 5. Propuštění Joachina z vězení  52,31-34.

Stručný obsah zpracoval Zdeněk Soviš st.

Stáhnout “Podrobný obsah Jeremiáše.doc”

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *