Sbor Bystřice | Jak poznat pravého Božího proroka?
13276
post-template-default,single,single-post,postid-13276,single-format-standard,eltd-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,moose | shared by vestathemes.com-ver-2.2, vertical_menu_with_scroll,transparent_content,blog_installed,enable_full_screen_sections_on_small_screens,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive,elementor-default
 

Jak poznat pravého Božího proroka?

Základní kritéria

 

     1a  Pravý prorok mluví v souladu s Božím zákonem a svědectvími

tj.darem proroctví a svými svědectvími nevytváří zmatek, nepořádek a

           nesoulad.

           Iz.8,20.  Zach.1,4.  7,7.12.  Zj.12,17.  19,10. 1.Kor.14,32.33.  4BC 144

     1b  Poselství pravého proroka, musí být v naprostém souladu s Božím slovem, 

           musí souhlasit s předchozími zjeveními. Pravda a Duch jsou v jednotě.  

           Iz.8,19.20.  J.16,13.14.  1.Pt.1,9-12.

     1c  Pravý prorok a jeho poselství či jakékoliv zjevení vede do Písma, není

          nad Písmem. D.sv. ani jeho dary nenahrazují studium Písma. D.sv. vede

          do Písma.                                                                                                                  

          J.16,13.14.   Mt.4,4.   Zj.22,18.   Př.30,6.   Dt.4,2. 12,32.  1.Kor.4,6. 

                                                                                                                       

  1.  Předpověď pravého proroka se splnila nebo splní.                                       

           Jer.28, 9.  Dt.18,21.22.  J.14,29.

           Kritérium samo o sobě nestačí pro posouzení pravosti proroka. 

           Pozor na podmíněná proroctví. Jon.3,4.  Jer.18,7-10.

 

  1.  Pravý prorok vyznává Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele lidstva; 

           je věrný Ježíši a  jeho učení; má správný postoj ke Kristu – k jeho vtělení 

           a k jeho vykupitelskému dílu. 1.Tim.3,16.  J.17,5.  Iz.53,4.5.  1.J.4,1.2.3.     

           Gal.1,8.9.  3,1.  6,14.  1.Tes.5,19-21.  1.Kor.15,1-4.20.  Žid.4,14.  9,24. 

           J.14,1-3.  3,16.  Ř.3,31.  GW 160.  1 SM 247   5T 422   Ev 102  GC 489

 

  1. O pravosti proroka svědčí jeho život a dílopoznání podle ovoce. D.sv. je

           dán poslušným.   

           Písmo je normou charakteru, zjevuje učení a je zkušebním kamenem

           zkušenosti.

           Písmo je zdrojem naší věrouky, autoritou ve věcech víry a kritériem

           všech věroučných výroků, jakož i každé náboženské zkušenosti.

           Mt.7,15.16.17.18.20.  Gal.5,22.  Sk.5,32.  J.13,35.  1.Kor.13,2.

 

  Další poznávací znaky

 

  1.  Zázraky, divy a uzdravování – sami o sobě nejsou zárukou pravosti

           proroka a nutně nevedou k víře. Lk.16,29-31.  Mt.7,22.  J.11,43-53. Sk.3,

           6- 8.  4,14.-17.21.22.   Ev 595   Letter 4   1889, Letter 79   1905    MB 147               

 

  1.   Poselství pravého proroka přivádí k pravému uctívání Boha.  Dt.13,2-6.

            Pravý prorok a jeho poselství vede ke Kristu, k jeho oslavě a chvále.

            J.5,44.  16,14.  1.Kor.10, 31.                                                                                                                                                                                                                                                               

  1.   Proroctví pravého proroka vzdělává církev, radí, usměrňuje

            a vede k jednotě.  1.Kor.14,3.4.  J.17,11.21.  Ef.4,3.13.                                                                                                                                                  

  1.  Pravý prorok vede k pokání, znovuzrození a k novému životu v Kristu

           a D.sv.  J.3,3.5.  Mt.3,2.   4,17.  Sk.2,38.                                                                          

                                                                                                                                        

  1. Psaná nebo ústní poselství proroka by měla být:

           a) časová a přiměřená životním potřebám

           b) praktická a v každodenním životě nápomocná

           c) navýsost duchovní a povzbuzující 5T 671-676  2SM 89

                                                                                            

  1. Prorok a jeho dílo má být posuzován skupinou zkušených křesťanů.

          Sk.17,11.   1.J.4,1.   1.Tes.5,20.21.  1.Kor.12,10.  14,29.  Př.11,14.

 

  Doplňující poznámky

                                                                                                       

          – Pravý dar proroctví je zaslíben církvi v době konce

            Joel 2,28.29. částečné naplnění ve Sk.2,17.18.                                                         

                                  v poslední době Zj.12,17.  19,10.

          – Projevu daru proroctví si máme vážit a nemá ho každý.

            1.Tes.5,19.20.   1.Kor.14,1.5.   2.Par.20,20   1.Kor.12,29.

          – Prorok si nenárokuje dar proroctví a sám se nepovolává.

            Proroka povolává sám Bůh. Církev pravé obdarování může rozpoznat    

            a uznat.                                                                                          

          – Pravý prorok není obětí dojmů, pudů a pocitů.

          – Prorok se ve svých poselstvích nenechá ovlivnit současníky ani

            okolnostmi. 2SM 63  2.Par.18,13.                                                               

          Bude mít správný vztah k vedení církve

          – Bude mít správný postoj k církevní organizaci a autoritě G.K.   

            9T 257-260.                                                                                                           

           Tělesné projevy …  jsou důkazem nadpřirozené činnosti, ale nejsou

           sami o sobě dokladem či důkazem o pravosti daru a jeho autentičnosti.

           MB 147

                     

       Při svém studiu jsem použil literaturu:  E.G.W. a dar proroctví, Teologický 

       seminář CASD, Praha 1984

 

       V Brně dne 23.12.2012. Zdeněk Soviš

 

Stáhnout “Jak poznat pravého Božího proroka.doc”

AUTHOR: Zdeněk Soviš st.

Bratr ze sboru Brno-Střední. Vytváří a sestavuje studijní materiály nejen k aktuálně probíranému tématu v sobotní škole. Také píše různé články, které již nějaký čas publikuje na webu Brno-Střední. Nyní přispívá i na náš web a tak i my máme možnost nahlédnout do jeho tvorby. Email:zdeneksovis@seznam.cz

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.