Sbor Bystřice | Úvodník k Matoušovu evangeliu
14837
post-template-default,single,single-post,postid-14837,single-format-standard,eltd-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,moose | shared by vestathemes.com-ver-2.2, vertical_menu_with_scroll,transparent_content,blog_installed,enable_full_screen_sections_on_small_screens,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive,elementor-default
 

Úvodník k Matoušovu evangeliu

Milí studenti Božího slova a příznivci sobotní školy,

    v uplynulém prvním čtvrtletí roku 2016 jsme se věnovali tématu „Vzpoura a vykoupení“.

Postupně jsme se věnovali velkému sporu mezi dobrem a zlem tak, jak je zaznamenán v Bibli. Od knihy Genesis až po Zjevení Jana jsme se dotkli klíčových témat tohoto sporu mezi Kristem a satanem, který se ovšem hluboce dotýká každého z nás. Boží slovo nám úžasným způsobem vykresluje vítěze tohoto sporu Ježíše Krista, který z lásky k nám přišel na tuto zem, představil nám Boží charakter a zásady Božího království. Ježíšův život byl naplněný službou, sebeobětováním, milosrdenstvím, láskou a poslušností. Za nás trpěl a umíral na Golgotě, kde svůj život ve víře odevzdal Bohu Otci. Stal se vítězem nad hříchem, smrtí a satanem. Jako vítěz velkého sporu vstal z mrtvých a vstoupil po 40 dnech k Bohu Otci, kde se ujal služby Velekněze, Prostředníka, Obhájce, Vykupitele a našeho Zástupce ve svatyni. Nyní slouží v nebeské svatyni svatých podle s.z. předobrazu a vykonává nejen službu smíření, odpuštění hříchů, ale i očištění nás od hříchu, když to Bohu dovolíme a plně se podřídíme moci Ducha svatého a necháme-li se Jím vést.

Od prvních letnic, které nám popisuje ev. Lukáš ve Sk.2.kapitole jsme prošli stručně dějinami prvotní církve a skrze poselství ap. Jana v knize Zjevení v dopisech 7 církvím, které nejenom představovaly skutečně existující sbory v Malé Ázii, jsme prošli i různá údobí křesťanských dějin. Nyní žijeme v době církve Laodicejské. Této církvi dal Ježíš vážné varování, ale také i láskyplnou radu a pozvání. Když jej pustíme do svého života a budeme mít s ním trvalé společenství, ujišťuje nás, že se staneme vítězi, jako i on zvítězil. Promění nám charakter k Jeho obrazu a budeme s ním žít věčně v Božím království.

Říká se, že žijeme v období církve bojující, zápasící. Ještě ne vítězné. Žijeme v době konce, znamení Kristova příchodu se naplňují, stejně tak jako poslední události, které nám zaznamenali proroci, Ježíš a apoštolové. Vytrvejme na cestě víry s pohledem upřeným na Ježíše.

Poslední kapitoly Zjevení Jana nám odhalují Kristovo vítězství ve velkém sporu, dokončení plánu spasení a vykoupení v celém vesmíru. Jan viděl Novou zemi a Nové nebe. Vykoupení všech věků se vrátí do domova, který ztratil Adam a který druhý Adam opět vydobyl. Všichni věrní znova budou moci vidět Boha Otce, žít v Jeho slávě a slávě Božího Syna a všech nebeských andělů. Po celou věčnost budou vykoupení hloubat a poznávat Boží lásku a charakter; a studovat velký plán vykoupení, plán Boží lásky.

 

Určitě jste se již těšili na nové téma, které budeme probírat v druhém čtvrtletí roku 2016. Budeme studovat „Evangelium podle Matouše“, které patří mezi tzv. synoptická evangelia (přehledná, porovnatelná) spolu s ev. Marka a Lukáše.

 

1) Název: Nejstarší z existujících řeckých novozákonních rukopisů nese název „podle Matouše“ Ve většině pozdějších rukopisů nacházíme název „evangelium podle Matouše“

2) Autor: Staří křesťanští pisatelé jednomyslně a shodně připisují první ze čtyř evangelií učedníku Matoušovi. Vnitřní důvody dosvědčují, že tuto knihu zřejmě napsal Žid obrácený ke křesťanství. Matouš právě takovým byl. Než byl Ježíšem povolán k učednictví, byl publikánem-celníkem. Najdeme ho v evangeliu také pod jménem Lévi. Byl povolán 29 po Kr.
DA 272 „K této třídě patřil také Lévi Matouš, kterého Kristus povolal u jezera Genezaretského do své služby jako svého pátého učedníka.“
DA 278 „Matouš již předtím slyšel Ježíšovo učení.“

Ke studiu – DA 272-275, 361 MH 26, 479 COL 158, 393 Mt.9,9-13. Mk.2,13-17. Lk.5,27-32.

3) Doba a místo vzniku: Mezi rokem 50 – 70 po Kr. a bylo rozšířeno mezi křesťany v

4) Jazyk evangelia: Papias z Hierapole a Ireneus měli za to, že ev. bylo napsáno původně v aramejštině („hebrejštině“). Psal o tom Eusebius. My nezastáváme tento názor. Ale jsou důvody pro tvrzení, že Matoušovo evangelium, jak ho známe dnes, bylo původně napsáno v řečtině.

5) Obsah: Každý ze čtyř evangelistů představuje Ježíše svým charakteristickým způsobem. Matouš a Lukáš kladou důraz na Ježíšovu úlohu jako Syna člověka, Marek a Jan zdůrazňují jeho pravé božství a představují ho jako Syna Božího. Přesto má Matouš jedno hlavní téma: Ježíš z Nazareta je zaslíbený král. Matouš líčí Ježíše jako syna Abrahámova, Žida, který přišel, aby naplnil zaslíbení dané otcům.
Jedním z odlišných znaků Matoušova evangelia je úplnost, s níž autor zaznamenává kázání a jiné proslovy Spasitele. Krista představuje jako velkého Učitele. Jeho evangelium obsahuje šest hlavních kázání, zachycených v značném rozsahu, které jiná evangelia zaznamenávají buď stručně nebo vůbec ne.
Druhý významný znak se týká aspektů evangelia, které jasně ukazují, jaký druh čtenářů měl Matouš na mysli, když psal. Zdá se, že tito posluchači pozůstávali velkou měrou z křesťanů obrácených ze židovstva a nevěřících Židů. Jistě měl na zřeteli tyto druhé přivést k víře v Ježíše jako Mesiáše zaslíbeného v proroctví a potvrdit víru těch prvních. Více, než všichni evangelisté dohromady, Matouš představuje Ježíše jako toho, na něhož ukazovaly všechny starozákonní předobrazy, a v němž se také naplnily. Líčí Ježíše jako toho, který nepřichází odstranit „zákon“, nýbrž naplnit. O Ježíši mluví jako o synu Abraháma a Davida, otce národa a jeho nejslavnějšího krále.
Další důležitou skutečností, na níž nesmíme zapomínat při studiu Matoušova evangelia je, že toto evangelium představuje život Kristův v logickém, místním pořadí spíše, než chronologickém. Sled událostí v každém časovém úseku nesleduje nutně pravý chronologický pořádek.
Délkou a úplností patří jeho záznam na druhé místo vedle Lukáše. Ze 179 událostí uváděných v přehledu „harmonie evangelií“, má Matouš 95 neboli 53%, a z nich 14 zaznamenává pouze on. Na Matouše připadá 21 ze 40 podobenství evangelijních autorů a 20 z 35 zázraků.

 

Použitá literatura: 5 BC CASD; O NOVÉM ZÁKONĚ, M.C Tenney

 

Úvodníky ke knihám bible z biblického komentáře casd – Evangelium v podání čtyř evangelistů.

 

Přeji Vám všem čtenářům i studentům Matoušova evangelia hluboký osobní a duchovní zážitek.

 

V Brně dne 30.3.2016  Zdeněk Soviš st.

 

Stáhnout “Úvodník.pdf”

AUTHOR: Zdeněk Soviš st.

Bratr ze sboru Brno-Střední. Vytváří a sestavuje studijní materiály nejen k aktuálně probíranému tématu v sobotní škole. Také píše různé články, které již nějaký čas publikuje na webu Brno-Střední. Nyní přispívá i na náš web a tak i my máme možnost nahlédnout do jeho tvorby. Email:zdeneksovis@seznam.cz

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.