Sbor Bystřice | Úvodní článek
14833
post-template-default,single,single-post,postid-14833,single-format-standard,eltd-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,moose | shared by vestathemes.com-ver-2.2, vertical_menu_with_scroll,transparent_content,blog_installed,enable_full_screen_sections_on_small_screens,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive,elementor-default
 

Úvodní článek

Milí studenti Božího slova a příznivci sobotní školy,

 

začalo první čtvrtletí roku 2016 a s ním i nové a velmi důležité téma, které se nás bytostně týká a kterému říkáme „Velký spor věků“ nebo také „Zápas mezi Kristem a satanem“. Nikdo z nás zde v tomto sporu nemůže stát v neutrálním postoji. Každý z nás se musí denně rozhodovat pro jednu nebo pro druhou stranu. Ježíš Kristus, ten „Beránek nevinný a neposkvrněný, předzvěděný zajisté před ustanovením světa“ se stal vítězem v tomto velkém sporu, a jedině skrze Něj můžeme být všichni vítězové.                                                                                                                

Velký spor nezačal zde na Zemi, ale ve vesmíru, v blízkosti Božího trůnu, kde se vzbouřil cherub – ochránce Lucifer, který se stal satanem a který do vzpoury zatáhl jednu třetinu nebeských andělů.

Tento spor byl po svržení satana a jeho andělů přenesen na naši planetu Zemi.

V prvních třech kapitolách knihy Genesis se nám představuje úžasné a dokonalé Boží dílo stvoření, ale také pád Adama a Evy do hříchu. A od té doby žijeme my lidé v tomto velkém sporu. Hospodin Bůh po pádu člověka do hříchu vynesl soud na satanem a v něm nám lidem svitla naděje na naše vykoupení-záchranu, která podle Gen.3,15 skončí Kristovým vítězstvím a satanovou porážkou. Kde budeme stát na konci tohoto velkého sporu? Na to si musíme odpovědět každý sám.

Celé čtvrtletí projdeme skrze několik velkých dějinných údobí. 1) Budeme se zabývat dobou patriarchů. Adam, Eva, Ábel, Enoch, Noe, Abrahám, Sára, Izák, Jákob, Ezau, Josef a jeho bratři nám budou zastupovat tuto dobu. 2) Doba Mojžíšovská bude zastoupena Mojžíšem, jakožto hrdinou víry. 3) Doba Jozueho nám bude zastoupena Raab. 4) Doba Soudců nám bude zastoupena  Deborou, Barákem, Jáel, Gedeonem, Samsonem, Noemi, Rut a Bóazem. 5) Éli a jeho synové, Samuel a jeho synové nám přejdou z doby soudců do doby královské 6) Dobu královskou reprezentuje David, Goliáš, Bat-šeba, Urijáš, Eliáš, Ezechiáš 7) Dobu poexilní nám připomene Ester, Mardokaj, Nehemiáš. 8) Dobu evangelií nám uvede Jan Křtitel a nejvíce projasní vítěz nad satanem, smrtí a hříchem – Syn člověka, Syn Boží, Ježíš Kristus, Immanuel a v opozici mu bude stát jeho úhlavní nepřítel satan. Setkáme se také s dvanácti učedníky-následovníky Ježíše Mesiáše. 9) Dobu prvotní církve nám připomene z mrtvých vstalý Kristus; dále zkušenost učedníků o letnicích; příběh Petra a Jana, Štěpána a Saula, Petra a Kornélia. 10) Epištoly Pavlovy nám přiblíži velký spor pomocí obrazů a metafor 11)  Petrovy dopisy nám ukáží na Krista jako na „kámen úhelný, vzácný“ a pro nevěřící jako na „kámen úrazu a skálu pohoršení“. Poukáže na „rod vyvolený, královské kněžstvo a národ svatý, lid náležející Bohu“. Připomene nám důležitost posvěcení a růstu v životě křesťana. Upozorní na posměvače nevěřící v druhý příchod Kristův a napomene nás vzhledem k blížícímu se „dni Hospodinovu“. 12)  Ap. Jan nám představí dopisy sedmi sborům v Malé Ázii, které současně představují dějiny křesťanské církve od dob apoštolských až po dobu konce, dobu Laodiceje ve které právě žijeme. 13)  Ap. Jan nám dále přiblíží dobu soudu nad bezbožnými lidmi, satanem a jeho anděly.

Bible začíná Rájem, krásnou Zemí a konec Bible – Zj.21. a 22. kap. nám končí Novým nebem a Novou Zemí, kde nebude nemoc, smrt, bolest a pláč; která se od dob Adama a Evy po jejich pádu  stala nadějí celého lidstva. Zde bude vládnout radost a pokoj, a věrní všech věků uvidí Boha Otce a Ježíše Krista – Pána Pánů a Krále Králů opět tváří v tvář.

Žid.11.kap. nám představuje několik hrdinů víry, kteří zvítězili skrze Krista – Ábel, Enoch, Noé, Abraham, Sára, Izák, Jákob, Josef, Mojžíš, Raab, Gedeon, Barák, Samson, Jefte, David, Samuel, proroci. Protož i my, takový oblak svědků vůkol sebe majíce, odvrhouce všeliké břímě, i snadně obkličující nás hřích, skrze trpělivost konejme běh uloženého sobě boje, patříce na vůdce a dokonavatele víry Ježíše.

 Ježíš nás všechny zve do svého království a slibuje, že přijde brzo. Jak odpovíme na Jeho pozvání?

 

Přeji Vám všem čtenářům i studentům tématu „Velkého sporu“ hluboký osobní a duchovní zážitek.

Zdeněk Soviš st.

 

Stáhnout “Úvodní článek.pdf”

AUTHOR: Zdeněk Soviš st.

Bratr ze sboru Brno-Střední. Vytváří a sestavuje studijní materiály nejen k aktuálně probíranému tématu v sobotní škole. Také píše různé články, které již nějaký čas publikuje na webu Brno-Střední. Nyní přispívá i na náš web a tak i my máme možnost nahlédnout do jeho tvorby. Email:zdeneksovis@seznam.cz

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.